سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حقیقت عشق مغز بود بوده است

که بهر عاشقان اندر نمود است

که داند سرّ عشق اینجا تمامی

گهی درپختگی و گاه خامی

توانی یافت عشق اینجا به تحقیق

گرت معشوق بخشد عین توفق

توانی یافت عشق آنجا با عیان

اگر میبگذری از کسوت جان

بود عشق آنکه روی دوست بینی

همه یکی چو مغز و پوست بینی

چنان منصور در عشق است سرمست

که خود شد نیست میبیند بکل هست

چنان در عشق منصور است واصل

که عالم جملگی جسم است و او دل

چنان در عشق شیخا عین ذاتم

که جز او نیست در دید صفاتم

چنان در عشق شیخا بود گشتم

که در عین العیان معبود گشتم

چنان در عشق شاها مست ماندم

که در عشقش یقین بیدست ماندم

تعداد ابیات منتشر شده : 505935