سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

که میدانست حال و کار آن ماه

ز عشق او دل وی بود آگاه

چنان مشغول جان افزای خویشم

که نیست از عشق او پروای خویشم

درین ره عشق تو چون شیر بیشه

نداند جز جگر خوردن همیشه

گلی از عشق تو در سینه دارم

که خاری میشود گر دم برآرم

چونی در عشق آن دلبر کمر بست

بصد دل دل در آن تنگ شکر بست

من آن خواهم ز عشق بی نشانی

که نامم محو گردد جاودانی

ز هدهد بلبل عاشق زبون شد

ز عشق گل به یک ره سرنگون شد

تو جانی و کسی کز عشق جان رفت

اگر منزل رود پر دل توان رفت

بهرجایی که حوری سیمبر بود

ز عشق روی او رویش چو زر بود

چو گل نازک دلی پر عشق و سرمست

سماع و می صبوری چون دهد دست


 • جستجوی رفیق در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی حرف ژ در پروین اعتصامی
 • جستجوی سخن سر به سر موبدان را بگوی در فردوسی
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی طلسم حیرت در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در همه ی آثار
 • جستجوی وصف در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 412930