سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو روی از عشق او دیدی بنفشم

ز بیرحمی نشاندی زیر کفشم

بسی بازار گلرخ تیزتر کرد

جهان عشق پر شور و شکر کرد

نسازی کار با او با که سازی

نبازی عشق با او با که بازی

ز شرح عشق هر دم باز گویم

نه از یک نوع صد گون راز گویم

طلب کن عشق دنیا را مبین تو

حقیقت نیز هم دنیا مبین تو

سخن عشق است اگر پر درد باشد

حقیقت این سخن نامرد باشد

چرا فارغ نشینی زود برخیز

دگر در عشق و دید فقر آویز

بود اینجا به جز جانان نهبیند

کسی مر عشق را اعیان نه بیند

یکی دان سرّ عشق از مخرج ذات

ازو بگشای اینجا گه معمّات

چنان در عشق شاها زار و مستم

که جام پر می اینجاگه شکستم

 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • جستجوی رفیق در همه ی آثار
 • جستجوی از خون دل نوشتم در حافظ
 • جستجوی منی در خاقانی
 • جستجوی جاهل در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی موی سیاه در حافظ
 • جستجوی یار کجاست در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی نوشته در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 500569