سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چنان در عشق شاها مست ماندم

که در عشقش یقین بیدست ماندم

چو روی از عشق او دیدی بنفشم

ز بیرحمی نشاندی زیر کفشم

بسی بازار گلرخ تیزتر کرد

جهان عشق پر شور و شکر کرد

نسازی کار با او با که سازی

نبازی عشق با او با که بازی

ز شرح عشق هر دم باز گویم

نه از یک نوع صد گون راز گویم

طلب کن عشق دنیا را مبین تو

حقیقت نیز هم دنیا مبین تو

سخن عشق است اگر پر درد باشد

حقیقت این سخن نامرد باشد

چرا فارغ نشینی زود برخیز

دگر در عشق و دید فقر آویز

بود اینجا به جز جانان نهبیند

کسی مر عشق را اعیان نه بیند

یکی دان سرّ عشق از مخرج ذات

ازو بگشای اینجا گه معمّات

تعداد ابیات منتشر شده : 506745