سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز تفّ عشق و تفّ تب چنان گشت

که زیر شعله چون اخگر نهان گشت

دمی از عشق گل دارم خروشی

برآید در دلم هر لحظه جوشی

اگر مرد رهی او را چنین بین

تو عقل و عشق اینجا پیش بین بین

به چرخ آورد یک دم باز را عشق

به بست از گفت و گو دم باز را عشق

کمال عشق بیشک عشق داند

بجز منصور سرّ او نداند

همه عشق است عشق اندر تمامت

کند هر لحظه صد شور و قیامت

ندارد عشق من با عشق او کار

که او عاشق ترست از من بصد بار

دماغم مغز پالودن گرفته

خیال عشق پیمودن گرفته

جهان عشق دریای عظیمست

سفینه چیست عقلی بس سلیمست

چو دست سیمگون از بر بکردی

اساس عشق محکمتر بکردی

تعداد ابیات منتشر شده : 505935