سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نشاید زندگی بی عشق کردن

نه هرگز بندگی بی عشق کردن

عجب مرغیست مرغ عشق جانا

زبان او نداند هیچ دانا

بود مفتون راه عشق زنده

حقیقت شاید او را خواند بنده

رضای ماست اینجا خواری عشق

از آن داریم ما غمخواری عشق

درون خاک خلوتگاه عشق است

حقیقت مسکن و مأوای عشق است

بجز عشق اندر اینجا هیچ مگزین

زسرّ عشق خود معشوق میبین

همه ذرات من از مستی عشق

اناالحق میزنند از هستی عشق

چو گردد محو عشق آید پدیدار

حقیقت عشق را گردد خریدار

جهان بیگانهٔ دان در ره عشق

اگر هستی حقیقت آگه عشق

دلم بربودهٔ در عشق بازی

ندانم تا چه دیگر عشق بازی

تعداد ابیات منتشر شده : 505935