سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زبان بگشاد عشق نکته پرداز

خرد را گوشمالی داد ز اغاز

درآمد آتش عشق جگر سوز

گرفت از پیش و پس راه دل افروز

گهی از عشق گل آوازمیداد

گهی دل را بخون سرباز میداد

دوای عشق کردن رو ندارد

که درد عاشقان دارو ندارد

چودل بربود عشق از آستینم

بخواهش کی پذیرد پوستینم

دل هرمز بپیش عشق بنشست

نهاد انگشت و لوح آورد در دست

اگر عشق ایچ افسون برنخواند

نه از سودای خویشت وارهاند

ترا با عشق باید صبر همراه

که تاگردی از این احوال آگاه

ندارد یک زمان ذوق و حضوری

ز درد عشق هست او ناصبوری

مقام عاشقان بالای عقل است

طریق عاقلی در عشق جهل استتعداد ابیات منتشر شده : 285455