سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به دام عشق جانان مبتلایم

اسیر دام هجران و بلایم

چو عشق دلبران گنج روانست

چنان بهتر که اندر دل نهانست

حدیث عشق اگرچه هست شیرین

ولی مردم ببرهان گشته ره بین

زبان بگشاد عشق نکته پرداز

خرد را گوشمالی داد ز اغاز

درآمد آتش عشق جگر سوز

گرفت از پیش و پس راه دل افروز

گهی از عشق گل آوازمیداد

گهی دل را بخون سرباز میداد

دوای عشق کردن رو ندارد

که درد عاشقان دارو ندارد

چودل بربود عشق از آستینم

بخواهش کی پذیرد پوستینم

دل هرمز بپیش عشق بنشست

نهاد انگشت و لوح آورد در دست

اگر عشق ایچ افسون برنخواند

نه از سودای خویشت وارهاند


 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی مدح حضرت علی در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 361602