سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نماید عشق راهت تا بریار

تو کی آئی در اینجا گه پدیدار

همه عشق است اینجا راهنمایت

اگر باشد ترا حق هدایت

بلای عشق اگر اشتاب داری

بسوزد زانکه سردرخواب داری

همه مولا نگر اینجا به تحقیق

که بخشد ناگهانت عشق توفیق

حقیقت عشق میگوید که جانباز

سر و جان راز بهر جان جان باز

دمادم سرّ عشق آید پدیدار

دمی مستی تو و یک لحظه هشیار

حقیقت عشق دان دیدار الله

که او از کنه ذات اوست آگاه

کمال عشق آن دم بازبینی

که در یکی تو او را راز بینی

نه چندانست وصف عشق کردن

که بتوانی بگلشن راه بردن

نه چندانست وصف عشق اینجا

که گردد بر تو اینجا گاه پیدا

تعداد ابیات منتشر شده : 505890