سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

توانی یافت عشق اینجا بدیدار

ار از خویش گردی ناپدیدار

حقیقت عشق منصوری طلب کن

چو کاری کرد خواهی با ادب کن

چنان در عشق موصوفست منصور

که میبیند وجود خود همه نور

چنان از عشق شاها ناپدیدم

که با جانان درین گفت وشنیدم

چنان در عشق شیخا بردبارم

که محکوم اندر اینجا نزد یارم

دلش صد داستان بر عشق خوانده

چو شخصی بی خرد در عشق مانده

دلش در بیخودی شد واقف عشق

صلا در داد جان را هاتف عشق

جوانی بود و عشق و کامرانی

چه خوشتر باشد از عشق و جوانی

ز عشق او شوی مانند منصور

ز عشق او شوی نور علی نور

ز عشق او کنون در جوش باشم

چرا در عشق او خاموش باشم

تعداد ابیات منتشر شده : 504947