سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر در عشق چون گل سوز دارید

شبی در عشق گل با روز آرید

رموز عشق او بر دستم از دست

ز عشق او شدم شیدا و سرمست

ترا در دل جمال ماهروئیست

بلای عشق در هر لحظه سوئی است

دو روزی کاندرین صورت اسیری

مجو چیزی به جز عشق و فقیری

دلی باید ز عشق یار در جوش

بماند تا ابد او مست و مدهوش

ز بود عشق واصل گشتم از یار

دگر از عشق او من گشتهام یار

خبر از عشق یاب و آشنا شو

بنور عشق گم گرد و خدا شو

خرد بیند دوی اینجایگه باز

حقیقت عشق بیند از یکی راز

حقیقت عشق بشناس و فنا شو

از آن عین فنا عین بقا شو

حقیقت عشق این ره دیده باشد

که او در خویش صاحب دیده باشد

تعداد ابیات منتشر شده : 478361