سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نه چندانست وصف عشق کردن

که بتوانی بگلشن راه بردن

نه چندانست وصف عشق اینجا

که گردد بر تو اینجا گاه پیدا

توانی یافت عشق اینجا بدیدار

ار از خویش گردی ناپدیدار

حقیقت عشق منصوری طلب کن

چو کاری کرد خواهی با ادب کن

چنان در عشق موصوفست منصور

که میبیند وجود خود همه نور

چنان از عشق شاها ناپدیدم

که با جانان درین گفت وشنیدم

چنان در عشق شیخا بردبارم

که محکوم اندر اینجا نزد یارم

دلش صد داستان بر عشق خوانده

چو شخصی بی خرد در عشق مانده

دلش در بیخودی شد واقف عشق

صلا در داد جان را هاتف عشق

جوانی بود و عشق و کامرانی

چه خوشتر باشد از عشق و جوانی

 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی خدمت خلق در حافظ
 • جستجوی گویا در همه ی آثار
 • جستجوی معنی این بیت شعد در سعدی
 • جستجوی زلف چنگ در بیدل دهلوی
 • جستجوی بی خبری در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی هدیه در همه ی آثار
 • جستجوی تملق در همه ی آثار
 • جستجوی ندا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509565