سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مکن زنهار! ازین معنی فراموش

همی کن پند من چون حلقه در گوش

گر این معنی بجا آری، ترا به

بشرط این راه بسپاری، ترا به

خدا یار تو باشد در دو عالم

چه مردانه درین ره میزنی دم

لو کان رفضا حب آل محمد

فلیشهد الثقلان انی رافض

ذهب الوفاء ذهاب امس الداهب

والناس بین مخایل و مآرب

یفشون بینهم المودة والوفا

و قلوبهم محشوة بعقارب

کَم مِن وجهٍ صَبیحٍ فی النّارِ یصیح

و کَم مِن امیرٍ هُناکَ اسیرُ

خونریز بود همیشه در کشور ما

جان عود بود همیشه در مجمر ما

داری سر ما و گرنه دور از بر ما

ما دوست کشیم و تو نداری سر ما

بای خدیک تبدی البلی

وای عینیک اذا سالا

تعداد ابیات منتشر شده : 510120