سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

درت بسته است و تو در بسته در خود

از آنی دایماً در بسته در خود

گروهی علت اولاش گویند

گروهی آدم معناش گویند

گروهی بر درختان میدویدند

گروهی سر بر ایوان میکشیدند

گروهی سرسوی شیناب بردند

گروهی سر بزیر آب بردند

کمر بسته کلاه زر کشیده

بپیش صُفّهها صف برکشیده

سر خود بر زمین بنهاد بلبل

کمر بسته زبان بگشاد بلبل

کمندش فتح بر فتراک بسته

سمندش ماه نو بر خاک بسته

گروهی کشته را از هم گشادند

گروهی خسته را مرهم نهادند

کمر بر بسته میگردم چو موری

که تا پیش تو بازآیم بزوری

زباد سرد بر دل آه بسته

ز خون چشم بر تن راه بسته

تعداد ابیات منتشر شده : 510165