سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کیست این پنهان مرادر جان و تن

کز زبان من همی گوید سخن؟

تا ببینم اینکه گوید راز، کیست؟

از زبان من سخن پرداز کیست؟

آنکه پنهان بد مرا در تن چه شد؟

آن سخن گوی از زبان من چه شد؟

گوید او چون شاهدی صاحب جمال

حسن خود بیند بسرحد کمال

باز گوید رسم عاشق این بود

بلکه این معشوق را آیین بود

مست گردم، رشته یی آرم بدست

قصۀ مستان که گوید غیر مست؟

باز آن گوینده گفتن ساز کرد

وز زبان من حدیث آغاز کرد

گوید او چون باده خواران الست

هر یک اندر وقت خود گشتند مست

شور مجنون گر همی خواهی هله

زلف لیلی را بجنبان سلسله

همچو جان خود در آغوشش کشید

این سخن آهسته بر گوشش کشید:تعداد ابیات منتشر شده : 206498