سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دخان از آتش جستی همیشه تا بوده است

کنون چه بود که آتش همی جهد ز دخان

خاک و باد و آب و آتش طبع ازان شد که اسب اوست

خاک طاقت ، آب گردش ، باد پا ، آتش نعال

گفتم آتش رسد بهیبت او

گفت گنجشک چون رسد بعقاب

بلاله ماند این لیکن نه لاله است

شرار آتش نمرود و نارست

یکی را آتش رخشنده بنده

یکی را گنبد گردنده چاکر

عکس شمشیر او مبارز را

آتش انگیزد از میان جگر

یکی در خون دل غرق از حسامش

یکی بر آتش تیمار بریان

گهش آویخته داری دو بر دو

گهش بر آتش رخشان نشانی

همیشه تا بلندی دارد آتش

همی تا خاک پست است از گرانی

گر به پیغاله از کدو فکنی

هست پنداری آتش اندر آب

تعداد ابیات منتشر شده : 510165