سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گمان بری که بتاریخ کس بزرگ شود

زمین سیمین چهر و هوای زر اشکال

افسر سیمین فرو گیرد ز سر کوه بلند

باز مینا چشم و دیبا روی و مشکین سر شود

گر چه از دلها نروید عرعر و هرگز نرست

تو همی رویی بدلها بر ، که سیمین عرعری

ای سرو روان و بار آن سرو قمر

سروت قد و سیمین برو چهره چو قمر

شمشاد قد و نوش لب و عاج بری

سنگین دل و سیمین ذقن و زر کمری

تعداد ابیات منتشر شده : 478376