سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بیش ازین نصرت نشاید بود کورا داده اند

چون ز نصرت بگذاری زانسو همه خذلان بود

هر کجا خذلان بود با عدل او نصرت شود

هر کجا نصرت بود بی عزم او خذلان شود

اگر پیغبر اکنون زنده بودی

بنام و نصرت یزدان داور

نظام آنگه پذیرد ملک و دولت

که نصرت با ظفر باشد برابر

بکشت دشمن و برداشت گنج و مال ببرد

ز بهر نصرت دین محمد مختار

شاه نصرت ناصر الدین بوالمظفر کز ظفر

در جهان معروف گشت آنجا که شهر و کشور است

فعالش در خور نصرت خصالش زیور دولت

کمالش دفتر حکمت ، کلامش رشتۀ گوهر

سپهبد نصر با نصرت بکار کارزار اندر

ز عزم و حزم با قوت بجبر و اختیار اندر

بتیغ نصرت او بر اجل فشاند گهر

بباغ دولتش اندر ابد نشاند نهال

چو دید نصرت شاه زمانه و دانست

بدست او اجل خویش را بدید عیان


 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644