سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گرچه دریا ز ابر پر گهرست

چون ثنا گوی او توانگر نیست

نیست چون مهر او بخلد نسیم

بجهنم چو خشمش آذر نیست

گر از فصل زمستانست بهمن

چرا امشب جهان چون لاله زارست

ز معلاقی کمرها هر دوالی

ز کو کبهاش چون تیغی گهربار

شبم روز شد باز چون بازگشتم

ز ماه منور بشاه مظفر

بحزم بداندیش بر ، عزم تو

بخندد همی چون قضا بر قدر

بساید پیش او چون بار باشد

بساط از بوسۀ شاهان کشور

تافتست آن زلف پر دستان و من زو تافته

چون میان ما بپیوندد زمانی روزگار

گر بهار تازه شاید ساخته با ز مهریر

چون نشاید تیر باران سموم (؟) سازگار

قطار ایشان خود چون ببلخ بگذشتند

سری به کالف و دیگر به لشکر (؟) و به مکر (؟)

تعداد ابیات منتشر شده : 510165