سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

روز هیجا که برکشی ز نیام

خنجری چون زبانه یی ز لهب

مصافش به روز رزم، سپاهش به روز عرض

بساطش به روز بزم، سرایش به روز بار

هر روز یکی دولت و هر روز یکی عز

هر روز یکی نزهت و هر روز یکی یار

مکن ای ترک مکن قدر چنین روز بدان

چون شد این روز، درین روز رسیدن نتوان

تیغ و جام و باز و تخت از تو بزرگی یافتند

روز رزم و روز بزم و روز صید و روز بار

ده روز با اوبه صید بودم

هر روز ار بامداد تاشام

مریخ روز معرکه شاها غلام تست

چونانکه زهره روز میزدست داه تو

از پی تهنیت روز نو آمد برشاه

سده فرخ روز دهم بهمن ماه

ده روز با او به صید بودم

هر روز از بامداد تا شام

روز بخشش نه همانا که چنو بیند صدر

روز کوشش نه هماناکه چنوبیند زین

 • جستجوی شراب در خاقانی
 • جستجوی فدای در همه ی آثار
 • جستجوی یا که دست از روزگار من بدار در رضی الدین آرتیمانی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی شب نیست که در فراق رویت در سعدی
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی فرزند در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 501514