سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

روز عطا هرکفی از آن توابریست

پس تو شب و روز در میان بخاری

من این روز را داشتم چشم وزین غم

نبوده ست با روز من روشنایی

از پی تهنیت روز نو آمد بر شاه

سدهٔ فرخ روز دهم بهمن ماه

آن بکشی زینت میدان خسرو روز جنگ

وین بخوبی شمسه ایوان خسرو روز بار

روز کوشش سر پیکانش بود دیده شکاف

روز بخشش فک او بدره بود زرافشان

چنو جواد ندیده ست روز بزم زمان

چنو سوار ندیده ست روز رزم زمین

چون روز جنگ باشد جز پیل نفکنی

چون روز صید باشد جز شیر نشکری

شاه روز افزون خوانند ترا باز امسال

زآنکه هر روز فزایی چو شکوفه به بهار

بنشاط و طرب این روز بسر باید برد

خواجه سید داند برد این روز بسر

ز دشت و بستان چون بازگشت روز شکار

بنیک روز وبفرخ زمان و میمون فال

تعداد ابیات منتشر شده : 507705