سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

روز منحوس به دیدار تو فرخنده شود

خنک آنکس که ترا بیند هر روز پگاه

شاه روز افزون خوانند ترا باز امسال

زآنکه هر روز فزایی چو شکوفه به بهار

عید تو همه فرخ و روز تو همه عید

وز دیدن تو فرخ روز همه احرار

چه خبر داد؟ خبر داد که تا پنجه روز

روی بنماید نو روز و کندعرض سپاه

آب و شرف و عز جهان روز بهان راست

نا روز بهان جمله نیرزند به نانی

وگر پسند کند خدمت ترا یک روز

به روز جز بدر او مکن درنگ و مپای

عید تو فرخ و روز تو بود فرخنده

روز آن فرخ و فرخنده که گوید آمین

گر بیک روز همه مال که دارد بدهد

روز دیگر نکند بر دل او هیچ اثر

تا آب را قرار نباشد به روز باد

تا خاک را غبار نباشد به روز نم

روزی آمد که چنین روز همی دید زمین

روزی آمد که چنین روز همی یافت زمان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165