سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ملکابر در میدان تو بودم یک روز

اندر آن روز که کردی تو نشاظ چوگان

روز منحوس به دیدار تو فرخنده شود

خنک آنکس که ترا بیند هر روز پگاه

عید تو همه فرخ و روز تو همه عید

وز دیدن تو فرخ روز همه احرار

چه خبر داد؟ خبر داد که تا پنجه روز

روی بنماید نو روز و کندعرض سپاه

آب و شرف و عز جهان روز بهان راست

نا روز بهان جمله نیرزند به نانی

وگر پسند کند خدمت ترا یک روز

به روز جز بدر او مکن درنگ و مپای

گر بیک روز همه مال که دارد بدهد

روز دیگر نکند بر دل او هیچ اثر

تا آب را قرار نباشد به روز باد

تا خاک را غبار نباشد به روز نم

عید تو فرخ و روز تو بود فرخنده

روز آن فرخ و فرخنده که گوید آمین

روزی آمد که چنین روز همی دید زمین

روزی آمد که چنین روز همی یافت زمان

تعداد ابیات منتشر شده : 505950