سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سال تا سال گرفتار دل مستحلم

وای آن کس که گرفتار دل مستحلست

سال تا سال همی تاختمی گرد جهان

دل به اندیشه روزی و تن از غم به گداز

ده ساله یا دوازده ساله فزون نبود

کاندر نبردگاه برآمد غبار او

خشم ز انسان فرو خورد که خورد

مردم گرسنه شراب و طعام

اندوه خورد، کو غم من خورد همی دی

اندیشه برد، کو بر من بود همی پار

فرخت باد سر سال و چنینت هر سال

بزم تو با بت و با جام می و رامشگر

سال تا سال همه مدحت او نظم کنم

نکند میر دل از مهر چنین بنده بری

پدران را به پسر تهنیت آرند و رواست

که پدر همچو درختست و پسر همچو بری

بیش از آن باشد کز عشق تومن موی شدم

سال تا سال خروش و ماه تا ماه گری

همچو زنانشان بگرفتی همه

اشتلم ایشان اکنون کجاست

تعداد ابیات منتشر شده : 509595