سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ابر سام یل باد چندان درود

که آید همی ز ابر باران فرود

چنین گفت رستم که نام من ابر

اگر ابر باشد به زور هژبر

ابر ده و دو هفت شد کدخدای

گرفتند هر یک سزاوار جای

گرانمایه شاه جهان کدخدای

به کرسی زرین ورا کرد جای

ابر آفریننده کرد آفرین

بمالید رخسارگان بر زمین

برو زر و گوهر برافشاندند

ابر کردگار آفرین خواندند

یکی تخت زرین بلورینش پای

نشسته بروبر جهان کدخدای

بغرید برسان ابر بهار

زمین کرد پر آتش از کارزار

تهمتن به یزدان نیایش گرفت

ابر آفرینها فزایش گرفت

ابر کردگار آفرین خواندند

برو زر و گوهر برافشاندند


 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی وارث در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی فیض اله نکویی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712