سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کنون کرد باید ترا رخش زین

بخواهی به تیغ جهان بخش کین

نخست اسپ را گفت باید شکست

چو خواهم سوارم خود آید به دست

بدو گفت پنهان ازین جادوان

همی رخش را کرد باید روان

گذر کرد باید بر هفت کوه

ز دیوان به هر جای کرده گروه

بریشان تو پیروز باشی به جنگ

کنون یک زمان کرد باید درنگ

سر دیو جادو هزاران هزار

بیفگند باید به خنجر به زار

چنان چون سزا بد بدیشان رسید

ز کشتن کنون دست باید کشید

وگرنه چو ارژنگ و دیو سپید

دلت کرد باید ز جان ناامید

مرا برد باید بر او پیام

سخن برگشایم چو تیغ از نیام

یکی نامه باید چو برنده تیغ

پیامی به کردار غرنده میغ

تعداد ابیات منتشر شده : 510165