سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

که گر شاه را جست باید نبرد

چرا باید این لشکر و دار و برد

پس پردهٔ من چهارند خرد

چو باید ترا بنده باید شمرد

بگفتا فروغیست این ایزدی

پرستید باید اگر بخردی

اگر جادویی باید آموختن

به بند و فسون چشمها دوختن

فزون بایدم زان ایشان هنر

جهانجوی باید سر تاجور

بکردار نخچیر باید شدن

بناگاه لشکر برایشان زدن

فرستمت هرچند باید سپاه

تو بر تخت بنشین و برنه کلاه

خردمند باید دل پادشا

که تیزی و تندی نیارد بها

گزارندهٔ خواب باید کسی

که از دانش اندازه دارد بسی

چو کیخسرو آید به کین خواستن

عنانش ترا باید آراستن

تعداد ابیات منتشر شده : 509640