سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز ناپارسایان مدارید امید

که زنگی به شستن نگردد سپید

نمایندهٔ شب به روز سپید

گشایندهٔ گنج پیش امید

سپهبد خرامید تا گلستان

بر امید خورشید کابلستان

سر ناسزایان بر افراشتن

وز ایشان امید بهی داشتن

بسی کردشان نیز فرخ امید

بسی دادشان مهتری را نوید

به گیتی مدارید چندین امید

نگر تا چه بد کرد با جمشید

سیه شد رخ و دیدگان شد سپید

که دیدن دگرگونه بودش امید

بدو باشد ایرانیان را امید

ازو پهلوان را خرام و نوید

پزشکان به درمانش کردند امید

به خون دل و مغز دیو سپید

به مازندران دارد اکنون امید

چنین دادمش راستی را نوید


 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی هر گه که تو نعل اسب دیگران بندی در همه ی آثار
 • جستجوی خداوندا جوانیم در فایز
 • جستجوی امید در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267