سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز ناپارسایان مدارید امید

که زنگی به شستن نگردد سپید

نمایندهٔ شب به روز سپید

گشایندهٔ گنج پیش امید

سپهبد خرامید تا گلستان

بر امید خورشید کابلستان

هر آنگه که موی سیه شد سپید

ببودن نماند فراوان امید

سر ناسزایان بر افراشتن

وز ایشان امید بهی داشتن

بسی کردشان نیز فرخ امید

بسی دادشان مهتری را نوید

به گیتی مدارید چندین امید

نگر تا چه بد کرد با جمشید

سیه شد رخ و دیدگان شد سپید

که دیدن دگرگونه بودش امید

بدو باشد ایرانیان را امید

ازو پهلوان را خرام و نوید

پزشکان به درمانش کردند امید

به خون دل و مغز دیو سپید

تعداد ابیات منتشر شده : 501469