سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از امید سهراب شد ناامید

برو تیره شد روی روز سپید

سیاووش را داد و کردش نوید

ز خوبی بدادش فراوان امید

نهادن چه باید بخوردن نشین

بر امید گنج جهان آفرین

روان سیاوش چو خورشید باد

بدان گیتیش جای امید باد

نژاد منوچهر و ریش سپید

ترا داد بر زندگانی امید

خداوند بهرام و کیوان و شید

ازویم نوید و بدویم امید

تو کندی دل و مغز دیو سپید

زمانه بمهر تو دارد امید

امید سپاه و سپهبد بتست

که روشن روان بادی و تن درست

جوان را بود روز پیری امید

نگردد سیه موی گشته سپید

از آن ماهش امید فرزند بود

که خورشید چهر و برومند بودتعداد ابیات منتشر شده : 415019