سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به مازندران دارد اکنون امید

چنین دادمش راستی را نوید

از امید سهراب شد ناامید

برو تیره شد روی روز سپید

سیاووش را داد و کردش نوید

ز خوبی بدادش فراوان امید

نهادن چه باید بخوردن نشین

بر امید گنج جهان آفرین

روان سیاوش چو خورشید باد

بدان گیتیش جای امید باد

نژاد منوچهر و ریش سپید

ترا داد بر زندگانی امید

خداوند بهرام و کیوان و شید

ازویم نوید و بدویم امید

تو کندی دل و مغز دیو سپید

زمانه بمهر تو دارد امید

امید سپاه و سپهبد بتست

که روشن روان بادی و تن درست

بیامد پر امید دل پهلوان

ز بهر پسر گوژ گشته نوان

تعداد ابیات منتشر شده : 504767