سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از امید سهراب شد ناامید

برو تیره شد روی روز سپید

سیاووش را داد و کردش نوید

ز خوبی بدادش فراوان امید

نهادن چه باید بخوردن نشین

بر امید گنج جهان آفرین

روان سیاوش چو خورشید باد

بدان گیتیش جای امید باد

جوان را بود روز پیری امید

نگردد سیه موی گشته سپید

از آن ماهش امید فرزند بود

که خورشید چهر و برومند بود

پس از کردگار جهان آفرین

به تو دارد امید ایران زمین

به غار اندرون گاه دیو سپید

کزویند لشکر به بیم و امید

دریدم جگرگاه دیو سپید

ندارد بدو شاه ازین پس امید

یکی نامه ای بر حریر سپید

بدو اندرون چند بیم و امید


 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی چگونه ای در وحشی بافقی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی معنی بیت بید طبری در خواجوی کرمانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712