سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پس از کردگار جهان آفرین

به تو دارد امید ایران زمین

به غار اندرون گاه دیو سپید

کزویند لشکر به بیم و امید

دریدم جگرگاه دیو سپید

ندارد بدو شاه ازین پس امید

یکی نامه ای بر حریر سپید

بدو اندرون چند بیم و امید

دژی بود کش خواندندی سپید

بران دژ بد ایرانیان را امید

به خوبی بپرسید و کردش امید

بسی روز را داد نیزش نوید

ز یزدان بران گونه دارم امید

که آید درود و خرام و نوید

سپهبد جزین کرد ما را امید

که بر من شب آرد به روز سپید

تن پهلوان گشت لرزان چو بید

ز جان جوان پاک بگسست امید

بکوه هماون که دادش نوید

بدین بودن اکنون چه دارد امیدتعداد ابیات منتشر شده : 407811