سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بیامد پر امید دل پهلوان

ز بهر پسر گوژ گشته نوان

ز امید بیژن شدم ناامید

جهانم سیاه و دو دیده سپید

ازین کینه برگشتن امید نیست

شب و روز بی دیدگان را یکیست

ولیکن چنین دارم امید من

که آید جهاندار خورشید من

جوان را بود روز پیری امید

نگردد سیه موی گشته سپید

از آن ماهش امید فرزند بود

که خورشید چهر و برومند بود

پس از کردگار جهان آفرین

به تو دارد امید ایران زمین

به غار اندرون گاه دیو سپید

کزویند لشکر به بیم و امید

دریدم جگرگاه دیو سپید

ندارد بدو شاه ازین پس امید

یکی نامه ای بر حریر سپید

بدو اندرون چند بیم و امید

تعداد ابیات منتشر شده : 505950