سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سران بریده سوی تن برید

بنه سوی کوه هماون برید

گله هرچ هست اندر آن مرغزار

به آبشخور آید سوی جویبار

بفرمای تا زین بر آن کت هواست

بسازند اگر کشته آید رواست

بدو گفت پیران که بد روزگار

اگر رستم آید بدین کارزار

ورت سوی افراسیابست رای

برو سوی او جنگ ما را مپای

نجستی به جز کژی و کاستی

نکردی به بخشش درون راستی

ترا بهتر آید که فرمان کنی

رخ نامور سوی توران کنی

سپه دید و برگشت سوی فریب

بخیره سپردی فراز و نشیب

چو مهرش سوی پور دستان کشید

سپه را سوی زاولستان کشید

گرت دیگر آید یکی آرزوی

به گرد اندر آید سپه چارسوی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165