سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بدانید کاین زینهار منست

به نزد شما یادگار منست

بدل گفت کاین برنشست منست

کنون کار کردن به دست منست

چراگاهشان بارگاه منست

هرآنکس که اندر سپاه منست

برادرکه روشن جهان منست

گزیده پسر پهلوان منست

صداندرصد از دشت جای منست

بلند آسمانش هوای منست

جهاندار یزدان گوای منست

که دیدار تو رهنمای منست

جهاندار پیروز یار منست

سر اختر اندر کنار منست

که او ویژه پروردگار منست

جهاندیده و دوستدار منست

همان گیو گفت این شکار منست

برافروختن کوه کار منست

که داند که ایرج نیای منست

فریدون فرخ گوای منست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165