سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گزین کرد شمشیر زن سی هزار

همه رزمجو از در کارزار

به تنها یکی گور بریان کنی

هوا را به شمشیر گریان کنی

هنوز از دهن بوی شیر آیدش

همی رای شمشیر و تیر آیدش

چنین گفت کامد دگر باره گور

به دام خداوند شمشیر و زور

چو شمشیر هندی به چنگ آیدش

ز دریا و از کوه تنگ آیدش

در بی نیازی به شمشیر جوی

به کشور بود شاه را آبروی

ازو باد بر شاهزاده درود

خداوند گوپال و شمشیر و خود

ز دد تیزدندان تر از شیر نیست

که اندر دلش بیم شمشیر نیست

کله ترگ و شمشیر جام منست

به بازو خم خام دام منست

چنان شاهزاده جوان را بکشت

ندانست جز گنج و شمشیر پشت

تعداد ابیات منتشر شده : 510165