سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پیام منیژه به بیژن بگفت

همه روی بیژن چو گل بر شکفت

کشان بیژن گیو از پیش دار

ببردند بسته بران چاهسار

چه دیو آمدش پیش در مرغزار

که او را تبه کرد و برگشت کار

به بیژن بفرمود رستم که شو

تو با اشکش و با منیژه برو

بدو گفت بیژن منم پیش رو

که از من همی کینه سازند نو

بفرمود تا نوذر آمدش پیش

ابا ویژگان و بزرگان خویش

ستایش کنان پیش بیژن شدند

چو پیش بت چین برهمن شدند

بفرمود خسرو بپولادگر

که بندگران ساز و مسمارسر

بفرمود خسرو بفرزانگان

بمهتر نژادان و مردانگان

پریچهرگان پیش خسرو بپای

سر زلفشان بر سمن مشک سای

تعداد ابیات منتشر شده : 502039