سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یکی راه پیش آمدش ناگزیر

همی رفت بایست بر خیره خیر

همی آرزوگاه و شهر آمدش

یکی تنگ تابوت بهر آمدش

بفرمود کز پیش بیرون برند

بسی چاره جویند و افسون برند

بفرمود تا پیش او آورند

سلیح و ستام و کمر بشمرند

تهمتن چو بشنید شرم آمدش

برفتن یکی رای گرم آمدش

زمان آوریدت کنون پیش من

همان پیش این نامدار انجمن

فریبرز پیش آمدش با گروه

از ایران سپاهی بکردار کوه

نخستین فریبرز بد پیش رو

که بگذشت پیش جهاندار نو

بفرمود تا پیش اوی آورند

گشاده دل و تازه روی آورند

کنم آفرین پیش خاقان چین

وگر پیش تختش ببوسم زمینتعداد ابیات منتشر شده : 407782