سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

برزم دلیران توانا بود

بچون و چرا نیز دانا بود

که هر کس که بر نیکوی در جهان

توانا بود آشکار و نهان

توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود

چو دانا توانا بد و دادگر

از ایرا نکرد ایچ پنهان هنر

توانا و دانا و دارنده اوست

خرد را و جان را نگارنده اوست

تعداد ابیات منتشر شده : 505935