سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گرانمایه جمشید فرزند او

کمر بست یکدل پر از پند او

سیه گشت رخشنده روز سپید

گسستند پیوند از جمشید

سوی تخت جمشید بنهاد روی

چو انگشتری کرد گیتی بروی

به جمشید بر گوهر افشاندند

مران روز را روز نو خواندند

سپه کرده و جنگ را ساخته

دل از مهر جمشید پرداخته

چو جمشید را بخت شد کندرو

به تنگ اندر آمد جهاندار نو

به جمشید بر تیره گون گشت روز

همی کاست آن فر گیتی فروز

بماند به گردنت سوگند و بند

شوی خوار و ماند پدرت ارجمند

بدو گفت دارم من این کام تو

بلندی بگیرد ازین نام تو

ز رنج و ز بدشان نبد آگهی

میان بسته دیوان بسان رهی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165