سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو همره کنی جنگ را با خرد

دلیرت ز جنگ آوران نشمرد

نگه کرد گرسیوز جنگ جوی

جز از جنگ جستن ندید ایچ روی

مکن هیچ بر جنگ جستن شتاب

به جنگ تو آید خود افراسیاب

نماند ترا با پدر جنگ دیر

کهن شد سرش گردد از جنگ سیر

همیشه به جنگ نهنگ اندر است

و گر با پلنگان به جنگ اندر است

اگر جنگ جویی تو جنگ آورند

جهان بر بداندیش تنگ آورند

اگر جنگ فرمان دهد جنگ ساز

مکن خیره اندیشهٔ دل دراز

بکوشید کاین جنگ آهرمنست

همان درد و کین است و خون خستنست

وزان گرگساران جنگ آوران

وزان نره دیوان مازندران

برآویخت با نامداران جنگ

یکی گرزهٔ گاو پیکر به چنگ


 • جستجوی بنشینم وصبر پیش گیرم در سعدی
 • جستجوی خواب در حافظ
 • جستجوی ساغر در حافظ
 • جستجوی خال در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی کو دور ماند از وصل خویش در همه ی آثار
 • جستجوی یار کجاست در همه ی آثار
 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712