سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بوردگه با تو جنگ آورد

دلیرست و جنگ پلنگ آورد

زواره بد این جنگ را پیشرو

سپاهی همه جنگ سازان نو

چو همره کنی جنگ را با خرد

دلیرت ز جنگ آوران نشمرد

نگه کرد گرسیوز جنگ جوی

جز از جنگ جستن ندید ایچ روی

مکن هیچ بر جنگ جستن شتاب

به جنگ تو آید خود افراسیاب

بی اندازه پیکار جستند و جنگ

ندارند از جنگ جز خاره سنگ

چو در جنگ لشکر شود تیزچنگ

همی پشت بینم ترا سوی جنگ

نماند ترا با پدر جنگ دیر

کهن شد سرش گردد از جنگ سیر

همیشه به جنگ نهنگ اندر است

و گر با پلنگان به جنگ اندر است

اگر خواهی از من زمان درنگ

وگر جنگ جویی بیارای جنگ

تعداد ابیات منتشر شده : 505935