سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سخن چون بسالار ترکان رسید

سپاهی ز جنگ آوران برگزید

سپهدار چون گیو برگشت از وی

خروشان سوی جنگ بنهاد روی

پس پشت ایشان سواران جنگ

کز آتش بخنجر ببردند رنگ

گرت رای جنگست جنگ آزمای

ورت رای برگشتن ایدر مپای

ز جنگ آوران لشکری برگزین

بمن ده تو بنگر کنون رزم و کین

وگر کت بکین جستن آهنگ نیست

بدلت اندرون آتش جنگ نیست

که ما رابجنگ تو آهنگ نیست

ز گودرز دستوری جنگ نیست

اگر جنگ جوید گشادست راه

سوی نامور پهلوان سپاه

اگر جنگ گردان بجویی همی

سوی پهلوان چون بپویی همی

ز گودرز دستوری جنگ خواه

پس از ما بجنگ اندر آهنگ خواه

تعداد ابیات منتشر شده : 508050