سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر جنگ جویی تو جنگ آورند

جهان بر بداندیش تنگ آورند

اگر جنگ فرمان دهد جنگ ساز

مکن خیره اندیشهٔ دل دراز

بر و بومشان پاک و یران کنیم

نه جنگ یلان جنگ شیران کنیم

وگر جنگ سازند مر جنگ را

همیشه بشویم بخون چنگ را

یکی داستان زد برین بر پلنگ

چو با شیر جنگ آورش خاست جنگ

بکوشید کاین جنگ آهرمنست

همان درد و کین است و خون خستنست

وزان گرگساران جنگ آوران

وزان نره دیوان مازندران

برآویخت با نامداران جنگ

یکی گرزهٔ گاو پیکر به چنگ

شه بربرستان بیاراست جنگ

زمانه دگرگونه تر شد به رنگ

وگرنه بیارای جنگ مرا

به گردن بپیمای هنگ مرا

تعداد ابیات منتشر شده : 504917