سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شه بربرستان بیاراست جنگ

زمانه دگرگونه تر شد به رنگ

وگرنه بیارای جنگ مرا

به گردن بپیمای هنگ مرا

بیامد گران لشکری بربری

سواران جنگ آور لشکری

چنین لشکری سرفرازان جنگ

همه نیزه و تیغ هندی به چنگ

بپوشید درع سواران جنگ

نبود اندر آن کار جای درنگ

بپوشید سهراب خفتان جنگ

نشست از بر چرمهٔ سنگ رنگ

گزیدم بدان شوربختیم جنگ

مگر دور مانم ز چنگ نهنگ

سپهدار ترکان برآراست جنگ

گرفتند گوپال و خنجر به چنگ

جهاندار طهمورث بافرین

بیامد کمربستهٔ جنگ و کین

کجا شیر مردان جنگ آورند

فروزندهٔ لشکر و کشورند


 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334776