سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شه بربرستان بیاراست جنگ

زمانه دگرگونه تر شد به رنگ

وگرنه بیارای جنگ مرا

به گردن بپیمای هنگ مرا

بیامد گران لشکری بربری

سواران جنگ آور لشکری

چنین لشکری سرفرازان جنگ

همه نیزه و تیغ هندی به چنگ

بپوشید درع سواران جنگ

نبود اندر آن کار جای درنگ

بپوشید سهراب خفتان جنگ

نشست از بر چرمهٔ سنگ رنگ

گزیدم بدان شوربختیم جنگ

مگر دور مانم ز چنگ نهنگ

سپهدار ترکان برآراست جنگ

گرفتند گوپال و خنجر به چنگ

جهاندار طهمورث بافرین

بیامد کمربستهٔ جنگ و کین

کجا شیر مردان جنگ آورند

فروزندهٔ لشکر و کشورند


 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712