سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بپوشید درع سواران جنگ

نبود اندر آن کار جای درنگ

بپوشید سهراب خفتان جنگ

نشست از بر چرمهٔ سنگ رنگ

جهاندار طهمورث بافرین

بیامد کمربستهٔ جنگ و کین

کجا شیر مردان جنگ آورند

فروزندهٔ لشکر و کشورند

بیامد دمان با سپاهی گران

همه نره دیوان جنگ آوران

کمانهای چاچی وتیر خدنگ

سپرهای چینی و ژوپین جنگ

به تور و به سلم آگهی تاختند

که ایرانیان جنگ را ساختند

سپهبد سوی جنگ بنهاد روی

یکی لشکری ساخته جنگجوی

نگه کرد دربان برآراست جنگ

زبان کرد گستاخ و دل کرد تنگ

کشنده درفش فریدون به جنگ

کشنده سرافراز جنگی پلنگتعداد ابیات منتشر شده : 251642