سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دلیران همه نام جستند و ننگ

مرا بهره نمد بهنگام جنگ

بگیو آگهی شد که بیژن چو گرد

کمر بست بر جنگ فرشیدورد

بسودم بهر جای بابخت جنگ

گهٔ نام جستن نمردم بننگ

ابا شاه شهر دهستان تخوار

که جنگ بداندیش بودیش خوار

عنانها یک اندر دگر ساخته

همه جنگ را گردن افراخته

برانگیختی اسب و دم پلنگ

گرفتی بکندی ز نیروی جنگ

سپاهی ز جنگ آوران برگزید

بزرگان ایران چنانچون سزید

بانبوه جستن نه نیکوست جنگ

شکستی بود باد ماند بچنگ

شما هیچ دل را مدارید تنگ

چنینست آغاز و فرجام جنگ

مسازید جنگ و مریزید خون

مباشید کس را ببد رهنمون

تعداد ابیات منتشر شده : 510165