سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر ایدونک با تو نجویند جنگ

برایشان مکن کار تاریک و تنگ

بدین تیزی اندر نیاید به جنگ

نباید گرفتن چنین کار تنگ

ز جنگ آشتی بی گمان بهترست

نگه کن که گاوت بچرم اندرست

کنون کینه را کوس بر پیل بست

همی جنگ ما را کند پیشدست

چنین گفت کین هدیه آن را که تاو

بود در تنش روز جنگ تژاو

به مردی شود جنگ را یارگیو

سپاهی سرافراز و گردان نیو

همه پیش من جنگ جوی آمدند

چنان خیره و پوی پوی آمدند

به مردی کنون زور و آهنگ نیست

که با کردگار جهان جنگ نیست

ازان گر بگردیم و جنگ آوریم

جهان بر دل خویش تنگ آوریم

اگر جنگ سازد تو سستی مکن

چنان رو که او راند از بن سخن

تعداد ابیات منتشر شده : 510165