سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

رده برکشیدند ایرانیان

چنان چون بود ساز جنگ کیان

چو نوذر فرو هشت پی در حصار

برو بسته شد راه جنگ سوار

که چون قارن کاوه جنگ آورد

پلنگ از شتابش درنگ آورد

چو از کین او دل بپرداختم

کنون کین و جنگ ترا ساختم

بر ویسه شد قارن رزم جوی

ازو ویسه در جنگ برگاشت روی

فراوان ز جنگ آوران کشته شد

بورد چون ویسه سرگشته شد

بزرگان و جنگ آوران را بخواند

پیام یلان پیش ایشان براند

خریدار این جنگ و این تاختن

به خورشید گردن برافراختن

سر نامداران تهی شد ز جنگ

ز تنگی نبد روزگار درنگ

سپهبد چو از جنگ رستم بجست

بخائید رستم همی پشت دست

تعداد ابیات منتشر شده : 508095