سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همی بودش اندر بخارا درنگ

همی خواست کایند شیران به جنگ

همم بیم جانست و هم جای ننگ

چرا بازداری سرم را ز جنگ

سرم گر ز خواب خوش آگه شدی

ترا جنگ با شیر کوته شدی

شوم پیش سالار بسته کمر

زنم دست بر جنگ هومان ببر

اگر مغز بودیت با خال خویش

نکردی چنین جنگ را دست پیش

که یکسر بکوشیم و جنگ آوریم

جهان بر دل طوس تنگ آوریم

پرستنده ای دارد او روز جنگ

کز آواز او رام گردد پلنگ

یک امروز در جنگ یاری کنید

برین دشمنان کامگاری کنید

وزان جایگه گردن افراخته

کمر بسته و جنگ را ساخته

نباید که باشید با ساز جنگ

نه زین گونه جوید کسی نام و ننگ

تعداد ابیات منتشر شده : 510165