سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چنین گفت هومان که امروز جنگ

بسازید و دل را مدارید تنگ

وزان جایگه پیلتن بازگشت

سپه یکسر از جنگ ناساز گشت

همی جنگ با چشم گریان کنم

جهان چون دل خویش بریان کنم

دل مرد بدساز با نیک خوی

جز از جنگ جستن نکرد آرزوی

نبرد آگهی کس ز جنگ آوران

که بگذشت زین سان سپاهی گران

شوم پیش سالار بسته کمر

زنم دست بر جنگ هومان ببر

مرا خوار شد جنگ دیو سپید

ز مردی شد امروز دل ناامید

بریشان تو پیروز باشی به جنگ

کنون یک زمان کرد باید درنگ

بدو گفت سهراب کاین خود مگوی

که دارد سپهبد سوی جنگ روی

دگر شاه کرمان که هنگام جنگ

نکردی بدل یاد رای درنگ

تعداد ابیات منتشر شده : 510165