سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بکوشید و هم پشت جنگ آورید

جهان را به کاووس تنگ آورید

همی لشکر آمد سه روز و سه شب

جهان شد پرآشوب جنگ و جلب

ازین مرز پیوسته تا کوه قاف

بخسرو سپاریم بی جنگ و لاف

کسی نیست بی آز و بی نام و ننگ

همان آشتی بهتر آید ز جنگ

پر از درد شد جان افراسیاب

نکرد ایچ بر جنگ جستن شتاب

همان بیژن گیو برجست زود

کجا بود در جنگ برسان دود

برآویخت با او به جنگ اژدها

نیامد به فرجام هم زو رها

یک امروز در جنگ یاری کنید

برین دشمنان کامگاری کنید

چو سی و سه مهتر ز تخم پشنگ

که رویین بدی شاهشان روز جنگ

اگر جنگ جویی ز پیش سپاه

برو دور بگزین یکی رزمگاه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165