سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا با دلاور بسی بود جنگ

یکی جوشنستش ز چرم پلنگ

چنین است انجام و فرجام جنگ

یکی تاج یابد یکی گور تنگ

ترا بی بهانه به چنگ آورند

نباید که با سور جنگ آورند

که یکسر بتازید و جنگ آورید

همه رسم و راه پلنگ آورید

وزان جایگه گردن افراخته

کمر بسته و جنگ را ساخته

ترا نیست در جنگ پایاب اوی

ندیدی براوهای پرتاب اوی

چرا جنگ جوی آمدی با سپاه

چرا کشت خواهی مرا بی گناه

که توران سپه سوی جنگ آمدند

رده برکشیدند و تنگ آمدند

همه نیزه داران زدوده سنان

همه جنگ را گرد کرده عنان

اگر جنگ سازد تو سستی مکن

چنان رو که او راند از بن سخن

تعداد ابیات منتشر شده : 510165