سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جهان هفت کشور ترا بنده باد

سرت برتر از ابر بارنده باد

جهان پیش شاه جهان بنده باد

همیشه دل پهلوان باد شاد

جهان پیش فرزند تو بنده باد

سر بدسگالانش افگنده باد

جهان تا جهان باشد او شاه باد

بلند اخترش افسر ماه باد

روانش روان ورا بنده باد

بچنگال شیران تنش کنده باد

درود جهان آفرین بر تو باد

خم چرخ گردان زمین تو باد

بدو جان شاه جهان شاد باد

بر و بوم ایرانش آباد باد

جهان آفرین از تو خشنود باد

دل بدسگالت پر از دود باد

جهان سر به سر زیر پای تو باد

همیشه سر تخت جای تو باد

که پیروزگر شاه پیروز باد

همه روزگارانش نوروز باد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165