سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بروید ز خاک و شود باز خاک

همه جای ترسست و تیمار و باک

چو دیدم چنین زان سپس شایدم

اگر خاک بالا بپیمایدم

اگر خاک بودیش پروردگار

ندیدی دو چشم من این روزگار

همه مهتران جامه کردند چاک

بسربر پراگند گودرز خاک

دگر بهره بر سوی کابلستان

بکابل کشم خاک زابلستان

بپروردی این شوم ناپاک را

پدروار نسپردیش خاک را

ز بد اصل چشم بهی داشتن

بود خاک در دیده انباشتن

ستاره برو بر شگفتی نمود

به خاک اندرون روشنائی فزود

منم بندهٔ اهل بیت نبی

ستایندهٔ خاک و پای وصی

ببرم پی از خاک جادوستان

شوم تا سر مرز هندوستان

تعداد ابیات منتشر شده : 501514