سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو دیدم چنین زان سپس شایدم

اگر خاک بالا بپیمایدم

اگر خاک بودیش پروردگار

ندیدی دو چشم من این روزگار

ز بد اصل چشم بهی داشتن

بود خاک در دیده انباشتن

ستاره برو بر شگفتی نمود

به خاک اندرون روشنائی فزود

منم بندهٔ اهل بیت نبی

ستایندهٔ خاک و پای وصی

ببرم پی از خاک جادوستان

شوم تا سر مرز هندوستان

بپویم به فرمان یزدان پاک

برآرم ز ایوان ضحاک خاک

نگاری نگارید بر خاک پیش

همیدون بسان سر گاومیش

همه بندهٔ خاک پای توایم

همه پاک زنده به رای توایم

نشانندهٔ خاک در کین بخون

فشانندهٔ خنجر آبگونتعداد ابیات منتشر شده : 373712