سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خرد تیره و مرد روشن روان

نباشد همی شادمان یک زمان

چه گفت آن خردمند مرد خرد

که دانا ز گفتار از برخورد

کنون تا چه داری بیار از خرد

که گوش نیوشنده زو برخورد

کسی کو خرد را ندارد ز پیش

دلش گردد از کردهٔ خویش ریش

خرد را و جان را که یارد ستود

و گر من ستایم که یارد شنود

چه گفتند دانندگان خرد

که هر کس که بد کرد کیفر برد

به مردی هنر در هنر ساخته

خرد از هنرها برافراخته

چو بختی که بی آگهی بگذرد

پرستندهٔ او ندارد خرد

تو گویی به مردم نماند همی

روانش خرد برفشاند همی

خرد گر سخن برگزیند همی

همان را گزیند که بیند همی


 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727