سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چنین کار یکسر مدارید خرد

چنین کینه را خرد نتوان شمرد

ولیکن خرد نیست با پهلوان

سر بی خرد چون تن بی روان

خرد تیره و مرد روشن روان

نباشد همی شادمان یک زمان

چه گفت آن خردمند مرد خرد

که دانا ز گفتار از برخورد

کنون تا چه داری بیار از خرد

که گوش نیوشنده زو برخورد

کسی کو خرد را ندارد ز پیش

دلش گردد از کردهٔ خویش ریش

خرد را و جان را که یارد ستود

و گر من ستایم که یارد شنود

چه گفتند دانندگان خرد

که هر کس که بد کرد کیفر برد

به مردی هنر در هنر ساخته

خرد از هنرها برافراخته

چو بختی که بی آگهی بگذرد

پرستندهٔ او ندارد خردتعداد ابیات منتشر شده : 373712