سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چه گفتند دانندگان خرد

که هر کس که بد کرد کیفر برد

به مردی هنر در هنر ساخته

خرد از هنرها برافراخته

چو بختی که بی آگهی بگذرد

پرستندهٔ او ندارد خرد

تو گویی به مردم نماند همی

روانش خرد برفشاند همی

بدو گفت پیران که با روزگار

نسازد خرد یافته کارزار

بفرمان گرسیوز کم خرد

سر اژدها را کسی نسپرد

همیشه خرد بادت آموزگار

خنک بوم ایران و خوش روزگار

بافراسیاب آمد آن مهر بد

ازان نامداران اندک خرد

خرد گر سخن برگزیند همی

همان را گزیند که بیند همی

ز راه خرد بنگری اندکی

که مردم به معنی چه باشد یکی

 • جستجوی حقه در همه ی آثار
 • جستجوی سودا در همه ی آثار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی پولاد در همه ی آثار
 • جستجوی معاش در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی لاله در حافظ
 • جستجوی تو برو خود را باش در حافظ
 • جستجوی عدل در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 506550