سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خرد یافته موبد نیک بخت

به فرزند زد داستان درخت

ازان پس همان کن که رای آیدت

روان و خرد رهنمای آیدت

همان کن که با مهتری در خورد

ترا خود نیاموخت باید خرد

بگویم بدو آنچه گفتن سزد

خرد خام گفتارها را پزد

خزروان کجا زال بشکست خرد

نمودش بگرز گران دستبرد

چو با تاج و با تخت نشکیفتی

خرد را بدین گونه بفریفتی

کنون گردن شاه مازندران

همه خرد بشکن بگرز گران

کنون گر شوی آگه از روزگار

روان و خرد بادت آموزگار

نهانی بسازیم بهتر بود

خرد داشتن کار مهتر بود

ازین خوب رویان بچشم خرد

نگه کن که با تو که اندر خورد


 • جستجوی گردش دوران در حافظ
 • جستجوی صحبت کردن در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی دیده درکار لب وکارش کنم در خاقانی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در خیام نیشابوری
 • جستجوی مرغ در انوری
 • جستجوی لاله در حافظ
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی دلا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 375451