سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بگویم بدو آنچه گفتن سزد

خرد خام گفتارها را پزد

خزروان کجا زال بشکست خرد

نمودش بگرز گران دستبرد

چو با تاج و با تخت نشکیفتی

خرد را بدین گونه بفریفتی

کنون گردن شاه مازندران

همه خرد بشکن بگرز گران

کنون گر شوی آگه از روزگار

روان و خرد بادت آموزگار

نهانی بسازیم بهتر بود

خرد داشتن کار مهتر بود

ازین خوب رویان بچشم خرد

نگه کن که با تو که اندر خورد

تراگر غم خرد فرزند نیست

مرا هم فزون از تو پیوند نیست

چرا نه به فرمانش اندر نه چون

خرد کرد باید بدین رهنمون

بمان تا خرد بازیابم یکی

به بر گیر و سختم بدار اندکی


 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285455