سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ازان پس همان کن که رای آیدت

روان و خرد رهنمای آیدت

همان کن که با مهتری در خورد

ترا خود نیاموخت باید خرد

بگویم بدو آنچه گفتن سزد

خرد خام گفتارها را پزد

خزروان کجا زال بشکست خرد

نمودش بگرز گران دستبرد

چو با تاج و با تخت نشکیفتی

خرد را بدین گونه بفریفتی

کنون گردن شاه مازندران

همه خرد بشکن بگرز گران

کنون گر شوی آگه از روزگار

روان و خرد بادت آموزگار

نهانی بسازیم بهتر بود

خرد داشتن کار مهتر بود

ازین خوب رویان بچشم خرد

نگه کن که با تو که اندر خورد

تراگر غم خرد فرزند نیست

مرا هم فزون از تو پیوند نیستتعداد ابیات منتشر شده : 361602