سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ندارم همی دشمن خرد خوار

بترسم همی از بد روزگار

ترا آفرین از فریدون گرد

بزرگ آنکسی کو نداردش خرد

زبان راستی را بیاراسته

خرد خیره کرده ابر خواسته

سه فرزند بودت خردمند و گرد

بزرگ آمدت تیره بیدار خرد

چو بگرفت جای خرد آرزوی

دگر شد به رای و به آیین و خوی

سرای سپنجی بدین سان بود

خرد یافته زو هراسان بود

خرد یافته موبد نیک بخت

به فرزند زد داستان درخت

ازان پس همان کن که رای آیدت

روان و خرد رهنمای آیدت

همان کن که با مهتری در خورد

ترا خود نیاموخت باید خرد

بگویم بدو آنچه گفتن سزد

خرد خام گفتارها را پزد

تعداد ابیات منتشر شده : 509610