سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خزروان کجا زال بشکست خرد

نمودش بگرز گران دستبرد

چو با تاج و با تخت نشکیفتی

خرد را بدین گونه بفریفتی

کنون گردن شاه مازندران

همه خرد بشکن بگرز گران

کنون گر شوی آگه از روزگار

روان و خرد بادت آموزگار

نهانی بسازیم بهتر بود

خرد داشتن کار مهتر بود

ازین خوب رویان بچشم خرد

نگه کن که با تو که اندر خورد

تراگر غم خرد فرزند نیست

مرا هم فزون از تو پیوند نیست

چرا نه به فرمانش اندر نه چون

خرد کرد باید بدین رهنمون

بمان تا خرد بازیابم یکی

به بر گیر و سختم بدار اندکی

دلی کز خرد گردد آراسته

یکی گنج گردد پر از خواسته

 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی برخیز در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در سعدی
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی جان در همه ی آثار
 • جستجوی اسرار در حافظ
 • جستجوی عمر گرانمایه در پروین اعتصامی
 • جستجوی نابود در همه ی آثار
 • جستجوی خالی در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دستم رسد برچرخ گردون در باباطاهر
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507630