سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تراگر غم خرد فرزند نیست

مرا هم فزون از تو پیوند نیست

چرا نه به فرمانش اندر نه چون

خرد کرد باید بدین رهنمون

بمان تا خرد بازیابم یکی

به بر گیر و سختم بدار اندکی

دلی کز خرد گردد آراسته

یکی گنج گردد پر از خواسته

خداوند هوش و زمان و مکان

خرد پروراند همی با روان

رسیده به هر نیک و بد رای او

ستودن خرد گشته بالای او

بدو گفت پیران کاندر خرد

یکی شاه کندآوران بنگرد

خداوند جانست و آن خرد

خردمند را داد او پرورد

پس پردهٔ من چهارند خرد

چو باید ترا بنده باید شمرد

ز بس باغ و ایوان و آب روان

برآمیخت گفتی خرد با روانتعداد ابیات منتشر شده : 373712