سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بپیران چنین گفت هومان گرد

که دشمن ندارد خردمند خرد

خرد گر سخن برگزیند همی

همان را گزیند که بیند همی

همان کن که با مهتری در خورد

ترا خود نیاموخت باید خرد

چنین گفت گرسیوز کم خرد

کزین در سخن خود کی اندر خورد

سه فرزند بودت خردمند و گرد

بزرگ آمدت تیره بیدار خرد

سپهبد چو خواند ورا دوستدار

نباشد خرد با دلش سازگار

ترا آفرین از فریدون گرد

بزرگ آنکسی کو نداردش خرد

خرد یافته موبد نیک بخت

به فرزند زد داستان درخت

چنین گفت کین هدیه آن را سزاست

که برجان پاکش خرد پادشاست

یکی کودکی خرد چون بیهشان

ز کار گذشته چه دارد نشان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165