سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

برآمد خروش از دو پرده سرای

جهان پر شد از نالهٔ کر نای

وزان پس برآمد ز پرده سرای

خروشیدن کوس با کرنای

خروشی بر آمد ز پرده سرای

که ای پهلوانان فرخنده رای

خروشی برآمد ز افراسیاب

بلرزید بر جای آرام و خواب

ز کارآگهان آنک بد رهنمای

بیامد بنزدیک پرده سرای

خروشی برآمد ز آتشکده

که بر تخت اگر شاه باشد دده

برفتند و بردند پرده سرای

سیم روی گودرز بگزید جای

بفرمود تا زنگ و هندی درای

زدند و گشادند پرده سرای

بنزدیک پیران شد از رزمگاه

خروشی برآمد ز توران سپاه

برفتند هر دو گرازان ز جای

نهادند سر سوی پرده سرای

تعداد ابیات منتشر شده : 510165