سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بگفتم که چندین برین بر نهم

همه نیکویها به دختر دهم

که از دختر پهلوان سپاه

یکی کودک آمد به مانند شاه

به گردان سپهر اندرآری سرم

سپارم ترا دختر و کشورم

کرا دختر آید بجای پسر

به از گور داماد ناید بدر

بدو گفت برگرد گرد جهان

سه دختر گزین از نژاد مهان

نشان یافت جندل مر اورا درست

سه دختر چنان چون فریدون بجست

سخن هر چه گفتی پذیرم همی

ز دختر من اندازه گیرم همی

به اختر کس آن دان که دخترش نیست

چو دختر بود روشن اخترش نیست

چو هنگامهٔ زادن آمد پدید

یکی دختر آمد ز ماه آفرید

اگر دختر آمد ز ایرج نژاد

ترا تیغ و کوپال و جوشن که داد

تعداد ابیات منتشر شده : 507645