سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خروشان ازان درد بازآمدند

شگفتی فرو مانده از کار ژند

نبودیش فریادرس روز درد

چه مایه بسختی ترا یاد کرد

ازان درد بگریست افراسیاب

همی کند موی و همی ریخت آب

برفتند با سوگواری و درد

ز درگاه کی شاه برخاست گرد

هیونی برون آمد از تیره گرد

نشسته برو سوگواری به درد

همان دردگاهش فرو دوختند

به داور همه درد بسپوختند

ز درد پسر ویسهٔ جنگجوی

سوی پارس چون باد بنهاد روی

بسیچید و اندر عماری نشست

پشیمانی و درد بودش بدست

چنین بود و روزی نبودت ز من

بدین درد غمگین مکن خویشتن

چنین گفت موبد به شاه جهان

که درد سپهبد نماند نهان

تعداد ابیات منتشر شده : 508575