سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کسی کاو به زندان و بند منست

گشادنش درد و گزند منست

بگفت این و رخسارگان کرد زرد

برآمد روانش بتیمار و درد

چنین آمد این گنبد تیزگرد

گهی شادمانی دهد گاه درد

ز درد سیاوش خروشان بدم

چو بر آتش تیز جوشان بدم

پدروار با درد جنگ آورد

جهان بر جهاندار تنگ آورد

بجانش پر از بیم گریان بدم

ز درد جداییش بریان بدم

بجوشیدش از درد هومان جگر

یکی داستان یاد کرد از پدر

شد از کار آن کشتگان خسته دل

بدان درد بنهاد پیوسته دل

نگه کن بدین گنبد تیزگرد

که درمان ازویست و زویست درد

ز هر گونه نیرنگها ساختند

مر آن درد را چاره نشناختند

تعداد ابیات منتشر شده : 508665