سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پر از درد خوالیگران را جگر

پر از خون دو دیده پر از کینه سر

همه در هوای فریدون بدند

که از درد ضحاک پرخون بدند

برادر کزو بود دلتان به درد

وگر چند هرگز نزد باد سرد

منوچهر یک هفته با درد بود

دو چشمش پر آب و رخش زرد بود

ندارم همی انده خویشتن

ازویست این درد و اندوه من

همیشه دل و هوشش آباد باد

روانش ز هر درد آزاد باد

که قارن رها یافت از وی به جان

بران درد پیچید و شد بدگمان

بشد ویسه تا پیش افراسیاب

ز درد پسر مژه کرده پرآب

ببخشید جان شان به گفتار اوی

چو بشنید با درد پیکار اوی

تهمتن به نیروی جان آفرین

بکوشید بسیار با درد و کین

 • جستجوی خون در همه ی آثار
 • جستجوی غمین در همه ی آثار
 • جستجوی برو در همه ی آثار
 • جستجوی سکوت در همه ی آثار
 • جستجوی تصحیح دبیر سیاقی در عنصری
 • جستجوی دیوانه در سعدی
 • جستجوی سردفتر در همه ی آثار
 • جستجوی حساب در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509595